Privacyverklaring

Aan de hand van ingeschreven (gefinishte) lopers worden er uitslagenlijsten opgemaakt. De uitslagenlijsten en de eventuele foto’s, die de deelnemers zelf op verzoek van de organisatie insturen, kunnen worden gepubliceerd op onze website en/of op social media. De gegevens van deelnemers en foto’s worden opgenomen in onze (data)bestanden. Deze bestanden worden niet afgestaan aan derden, anders dan met toestemming van de rechthebbende. Ouders van kinderen tot 16 jaar worden nadrukkelijk verzocht om kritisch om te gaan met de privacy van hun kinderen. Voor het gehele Privacy reglement en verwerkingsregister zie Privacyverklaring Custom Made Sport. De organisatie gaat ervan uit dat u bij inschrijving akkoord gaat met het privacy reglement en het verwerkingsregister van de Get Fit Stay Fit Challenge Virtuele Zomereditie, georganiseerd door Custom Made Sport tevens eindverantwoordelijke.

Deelname

Deelname aan de Get Fit Stay Fit Challenge Virtuele Zomereditie 2021 is op eigen risico.De organisatie van de Get Fit Stay Fit Challenge en haar sponsoren aanvaarden t.o.v. de deelnemers geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Get Fit Stay Fit Challenge Virtuele Zomereditie zonder daarvoor een vergoeding te claimen. De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.

Privacyverklaring Custom Made Sport

Custom Made Sport (CMS) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteert de privacy van alle aan haar toevertrouwde persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring wordt informatie geven over hoe CMS met persoonsgegevens omgaat. CMS houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving. De wijze waarop CMS met verwerking van haar gegevens omgaat is beschreven in het verwerkingsregister van CMS.

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel, waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en de type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens zich beperkt tot enkel die gegevens die hiervoor minimaal nodig zijn;
 • u om uitdrukkelijke toestemming gevraagd zal worden, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen;
 • geen persoonsgegevens zullen worden doorgeven aan andere partijen danwel derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
 • uw persoonsgegevens worden bewaard ten behoeve van toekomstige activiteiten zoals een andere sportgerelateerde evenementen georganiseerd door CMS;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zullen wijzen en deze respecteren.

Mocht u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de organisatie van CMS via info@custommadesport.nl.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden, waarbij deze zijn uitgesplitst naar leden, vrijwilligers, deelnemers (niet-leden) aan wedstrijden, bezoekers en sporters van www.custommadesport.nl.

 1. Leden
  het deelnemen aan trainingen, wedstrijden en andere activiteiten georganiseerd door CMS;
 2. Vrijwilligers
  het organiseren van, of helpen bij, trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van CMS;
 3. Deelnemers (niet-leden) aan wedstrijden
  het deelnemen aan wedstrijden, fysiek of virtuele, of andere sportactiviteiten georganiseerd door CMS;
 4. Bezoekers van de websites
  www.custommadesport.nl
  www.halvemarathonzoetermeer.nl
  www.gfsf.nl/challenge
  het ontvangen van informatie over CMS georganiseerde evenementen, de prestaties van leden en deelnemers, en uitslagen van wedstrijden.
Persoonsgegevens (verwerkingsregister)

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij u om de volgende persoonsgegevens vragen:

 1. Leden: voorletters, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), categorie, adres, postcode, woonplaats, (huis) telefoonnummer, 06-nummer lid en of ouders/verzorgers, e-mailadres lid en of ouders/verzorgers, KNAU lidmaatschapsnummer, bankrekeningnummer, prestaties, foto’s en video’s**.
 2. Vrijwilligers: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, (huis) telefoonnummer, 06-nummer, emailadres, KNAU lidmaatschapsnummer*, relevante cursus/opleiding zoals KNAU trainersopleiding, foto’s en video’s**.
 3. Deelnemers (niet-leden) aan wedstrijden: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), categorie, adres, postcode, woonplaats, vestigingsland***, telefoonnummer, e-mailadres, vereniging*, KNAU-lidmaatschapsnummer*, rekeningnummer, prestaties, foto’s en video’s**.
 4. Op deze websites maken we geen gebruik van cookies om statistieken over het gebruik hiervan te verzamelen. Wel is het mogelijk artikelen, foto’s en video’s te delen op sociale media. Hiervoor maken sociale media gebruik van cookies. Voor de cookies die deze media hiervoor plaatsen en de mogelijke gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze media.De hierboven genoemde gegevens worden na uitschrijving maximaal 5 jaar bewaard en daarna verwijdert.

* Deze persoonsgegevens zijn niet verplicht;
** Over foto’s en video’s is een aparte paragraaf in deze privacyverklaring;

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, mogen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij mogen uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit een wettelijke verplichting betreft (Politie en Justitie). Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd. Eventuele sponsoren en bedrijven die onze leden korting geven, ontvangen géén persoonsgegevens van onze leden. Wij maken verder gebruik van subverwerkers voor:

Met deze derde partijen (subverwerkers) maken wij afspraken over de bescherming van uw persoonsgegevens.

Foto’s en video’s

Voor de communicatie op de websites, sociale media en andere (lokale) media wil CMS gebruikmaken van foto’s en video’s gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en andere sportactiviteiten van CMS. Op deze foto’s en video’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken aan de organisatie via info@custommadesport.nl cq. contactadressen van de websites/pagina’s. De geplaatste foto’s en video’s op de websites en sociale media van Custom Made Sport, danwel de Halve Marathon Zoetermeer en de Get Fit Stay Fit Challenge Virtuele Zomereditie worden dan meteen verwijderd. Heeft u vooraf bekend gemaakt geen prijs te stellen op herkenbaarheid op foto’s dan houden we hier rekening mee.

Bewaartermijnen

CMS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is bepaald. Dit geldt niet voor gegevens waarvoor de fiscale bewaartermijn van 7 jaar van toepassing is. Verder geldt er geen bewaartermijn voor clubrecords, en foto’s en video’s. Tot slot worden prestaties van deelnemers aan wedstrijden, georganiseerd door CMS, worden te allen tijde bewaard als archiefmateriaal.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens CMS van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan;
 • toegang tot persoonsgegevens wordt alleen verstrek aan personen die deze toegang voor het uitoefenen van zijn of haar functie nodig hebben;
 • de toegang tot gegevens wordt gelogd;
 • wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid;
 • wij maken back-ups van gegevens om deze bij incidenten te kunnen herstellen;
 • er is een protocol van kracht voor het melden van beveiligingsincidenten;
 • wij evalueren op regelmatige basis onze beveiligingsmaatregelen.
Rechten aanpassen

U heeft recht op inzage, rectificatie van de persoonsgegeven welke wij van u hebben ontvangen. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons, door één van onze verwerkers of de verstrekking hiervan aan derden. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan het verzoek tot overdracht.

Uitschrijven

Indien u uw gegevens uit onze bestanden wil verwijderen, dan kunt u contact op nemen met de organisatie.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met de organisatie van Custom Made Sport. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Inschrijven kan vanaf 1 mei 2021 tot t/m 15 juli 2021. Let op: er zijn beperkt aantal inschrijvingen.
Jouw virtuele sportprestatie kan je plannen/uitvoeren tussen zaterdag 17 juli 2021 en zondag 15 augustus 2021.
Je kunt deelnemen met je eigen sporthorloge! Upload je formats: GPX, KML and TCX
Inschrijven

Hardlopen

60 min, 90 min, 120 min of 180 min
Inschrijven

(Rollator) Wandelen

60 min, 90 min, 120 min of 180 min
Inschrijven

Skeeleren en Skaten

60 min, 90 min, 120 min of 180 min
Inschrijven

Fietsen

60 min, 90 min, 120 min of 180 min
Inschrijven

Rolstoelen rijden

60 min, 90 min, 120 min of 180 min
Inschrijven

Zwemmen

60 min, 90 min, 120 min of 180 min
Inschrijven

Suppen

60 min, 90 min, 120 min of 180 min
Inschrijven

Kanoën en Roeien

60 min, 90 min, 120 min of 180 min
Inschrijven

Contactgegevens

Andy Oskam

Voor organisatorische vragen en sponsoring,
06-24299657
info@custommadesport.nl

Vragen rondom de app,
virtueel@activebirds.nl

KvK nr. 50340352
OB nr. NL144703087B02

Dit virtuele sportevenement wordt georganiseerd door:

(organisatie van de Halve Marathon Zoetermeer)


© Copyright, Custom Made Sport.
All rights reserved.

Privacyverklaring | Disclaimer

Powered by